logo.png

Fakulta prírodných vied

header2.png

Poslaním a cieľom FPV UCM je vytvárať výchovno-vzdelávacie prostredie zodpovedajúce požiadavkám rozvoja vzdelania
v progresívnych smeroch prírodných vied.


Základným princípom stratégie vo výchovno-vzdelávacom procese je vytvárať optimálne podmienky pre dôslednú
a úspešnú realizáciu Bolonského procesu, využívať operatívne priame či dištančné metódy výučby podľa aktuálnych
potrieb a podmienok FPV UCM s optimálnym využívaním IKT.

Dlhodobým cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu FPV UCM je výchova a vzdelávanie študentov s dôrazom na ich budúce uplatnenie v praxi. Absolvent bude schopný riešiť okrem úloh vlastného odboru aj multidisciplinárne projekty s rozsiahlou podporou informačných technológií. Spolupráca Fakulty prírodných vied UCM v Trnave s podnikateľskými subjektmi a vedecko-výskumnou základňou Trnavského regiónu umožňuje študentom zúčastňovať sa n a riešení rozvojových projektov regiónu a podnikom aj s perspektívou budúceho zamestnania


Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v akreditovaných študijných programoch bakalárskeho, magisterského
a doktorandského štúdia vysokoškolského štúdia.

Študijné programy

api.png

Informatici získajú vysokoškolské vzdelanie
z informatických, relevantných matematických
a vybratých prírodovedných disciplín, ako aj
s ekonomicko- spoločenských vied.

Aké uplatnenie môžu hľadať absolventi?

 • Aplikační programátori

 • Systémoví analytici

 • Vývojári softvéru

 • Špecialisti v oblasti databáz a počítačových sietí

 • Web developeri

chem.png

Chemici získavajú primerané poznatky o súčasnej
analytickej, fyzikálnej, organickej a anorganickej
chémii, biochémii, ako aj o hraničných disciplínach
uvedených chemických vied.


Aké uplatnenie môžu hľadať absolventi?

 • Chemickí laboranti

 • Operátori chemickej výroby

 • Vedeckí pracovnici

 • Farmaceutickí reprezentanti

 • Validační špecialisti na oddeleniach kontroly kvality

analyt_chem.png

Profesijne orientovaný študijný program úzko prepája teóriu s praxou. Študent získa teoretické znalosti a zároveň praktické skúsenosti v jednej
z partnerských firiem zapojených do tohto študijného programu.


Aké uplatnenie môžu hľadať absolventi?

 

 • Predovšetkým v partnerských firmách, v ktorých vykonávali prax

 • Chemickí laboranti

 • Operátori chemickej výroby

 • Farmaceutickí reprezentanti

api.png

Aplikovaní biológovia získajú teoretické i praktické poznatky, ktoré im umožnia pochopiť princípy a teórie v biológii predovšetkým v molekulárnej biológií. Dokážu interdisciplinárne skúmať a poznávať podstatu prírodných, technických i spoločenským procesov prebiehajúcich okolo nás.


Aké uplatnenie môžu hľadať absolventi?

 

 • Špecialisti vo výskume a vývoji

 • Technológovia

 • Špecialisti sanitácie a hygieny

 • Učitelia prírodovedných a odborných predmetov

 • Farmaceutickí reprezentanti

ochrana_zp.png

Ekochemici sú pripravení pre realizáciu meraní
a stanovení v spojitosti s charakterizáciou
environmentálnych parametrov. Absolventi sú
kvalifikovaní v oblasti využívania remediačných
techník.


Najlepšie zamestnanie absolventov?

 

 • Referenti životného prostredia

 • Referenti odpadového hospodárstva

 • Prevádzkoví manažéri ČOV

 • Vedúci oddelenia posudzovania vplyvov

 • Vedecko-výskumní pracovníci

biotech.png

Biotechnológovia získajú znalosti ako systémovo
využívať biosystémy a génovo manipulované
organizmy mikrobiálneho, rastlinného a živočíšneho
typu pri riešení problémov vedeckého, vývojového
a praktického charakteru.


Aké uplatnenie môžu hľadať absolventi?

 • Laboratórni diagnostici

 • Laboranti (biochémia, mikrobiológia..)

 • Operátori chemickej výroby

 • Pracovnici výroby kvasiari a destiláteri

 • Technológovia

Prečo študovať u nás?
 

 • Fakulta prírodných vied sa umiestnila na 10. mieste v rebríčku "Najlepšie platení absolventi" a na 9. mieste v rebríčku "Absolventi, o ktorých majú zamestnávatelia najväčší záujem"

 • Študenti môžu vďaka Erasmus vycestovať do zahraničia;

 • V prípade vynikajúcich študijných výsledkov môže 15% najlepších študentov získať motivačné štipendium;

 • Výhodou je individuálny prístup k študentov;

 • Výučba je realizovaná prednáškami s doplnením o praktické zručnosti prostredníctvom cvičení;

 • Šikovní študenti majú možnosť svoje experimentálne práce publikovať a prezentovať na slovenských i medzinárodných študentských vedeckých konferenciách;

 • Študenti sú na štúdium prijatí bez prijímacích pohovorov.

Pripoj sa k nám​​

FAKULTA PRÍRODNÝCH VIED


Univerzity sv. Cyrila
a Metoda v Trnave


Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava
Slovenská republika


tel.: (+421) 33 / 55 65 321
(+421) 33 / 55 65 323
e-mail: dekan.fpv@ucm.sk

Študijné oddelenie
Fakulty prírodných vied


Ing. Gabriela Jančovičová
Kancelária: H 213
(Hajdóczyho, 2. poschodie)


Telefón: 033 5565 316
e-mail: gabriela.jancovicova@ucm.sk

 • Instagram
 • Facebook